Floristické kurzy Moniky Endtové

GDPR - ochrana osobních údajů

Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů (podle obecného nařízení pro ochranu osobních údajů GPDR).

Správce osobních údajů je firma: Švestkovic zahradnictví s.r.o., Reimanova 1648, 27201 Kladno, IČ: 04038118, DIČ: CZ04038118

 

Jaké údaje zpracováváme a k jakým účelům:

 • Titul, jméno a příjmení – evidence účastníka kurzu a vystavení certifikátu o absolvování kurzu
 • E- mailová adresa – pro zaslání informací ohledně nástupu, organizace, o případném zrušení kurzu, na který je podaná přihláška
 • Telefonní číslo – využijeme pouze v případě náhlého a nečekaného zrušení kurzu či změn
 • Fakturační údaje – k vystavení faktury o úhradě kurzu pro potřeby evidence v účetnictví a pro potřeby finančního úřadu

 

Posytování osobních údajů Zpracovatelům:

 • Následující osobní údaje: Titul, jméno a příjmení budou poskytnuty Zpracovateli: Time2grow za účelem evidence účastníků kurzu, tvorbě a tisku certifikátu o absolvování kurzu. Osobní údaje budou Zpracovatelem zpracovány v souladu s obecným nařízením na ochranu osobních údajů a na základě a v rozsahu dle smlouvy o GDPR a o vzájemné odpovědnosti o uchování, zpracování a shromažďování osobních údajů.

 

Jakým způsobem jsou osobní údaje získané, zpracovávané, zabezpečené a uchovávané:

 1. OU jsou získané přímo od vás, vyplněním přihláškového formuláře a zabezpečené elektronicky v zašifrované podobě.
 2. OU jsou získané přímo od vás písemně, v zabezpečených prostorách pod ochranou EZS
 3. Fotografická dokumentace, reference
  Pouze na základě Vašeho souhlasu můžeme použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých webových, facebookových a instagramových stránkách, a to po dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu. Souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů
 4. Zabezpečení a ochrana osobních údajů:
 • chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:
 • Zabezpečeným přístupem do PC v prostorách firmy – zabezpečeno heslem.
 • Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku – zabezpečeno jménem a heslem.
 • Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů – zabezpečeno jménem a heslem.
 • Šifrovanou komunikací na našich webových stránkách – platný certifikát https
 • Pravidelnou aktualizací softwaru.
 • Bezpečně uzamčenou kanceláří – elektronický zabezpečovací systém + uzamykatelné dveře.

 

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. Doba, po kterou budou osobní údaje uschovány, je stanoven zákonem na dobu 10 let. 

Zaškrtnutím políčka a následným odesláním přihlášky na kurz udělujete svůj výslovný souhlas a také potvrzujete, že jste výše uvedené informace přečetl a souhlasíte s uvedeným textem.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: info@svestkoviczahradnictvi.cz

Práva subjektu údajů:

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít Souhlas kdykoliv zpět
 • právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • právo požadovat po nás výmaz osobních údajů zpracovávaných na základě Souhlasu
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, resp. doplnění
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku
 • toto právo může být uplatněno pouze v případě, že není v rozporu se zákonem 9. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
 • Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás. Věříme, že ve většině případů se dá vše vyřešit dohodou.

Prohlašujeme:

 • že jako Správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o zpracování osobních údajů a GDPR
 • že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen na základě platného právního základu, oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného Souhlasu.
 • že plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
 • že umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
Přejít nahoru