Floristické kurzy Moniky Endtové

Všeobecné obchodní podmínky pro pořádání floristických kurzů

I. Smluvními stranami jsou:

Provozovatel:
Švestkovic zahradnictví s.r.o.
Reimanova 1648, 27201 Kladno, Středočeský kraj, Okres: Kladno

IČ: 4038118, DIČ: CZ04038118

Městský soud v Praze, odd. C vložka 241323; Společnost s ručením omezeným; subjekt je plátce DPH

info@svestkoviczahradnictvi.cz

Floristka a jednatelka Monika Endtová

tel.: +420 606 616 230

bankovní spojení: 115-66690227/0100 (Komerční banka, a.s.)

Objednatel (osoba přihlášená na kurz, od zahájení kurzu- účastník kurzu)

II. Předmět smlouvy

 1. Provozovatel se zavazuje zajistit floristický kurz dle nabídky provozovatele v souladu s potvrzenou přihláškou objednatele při naplnění minimálního počtu osob na kurz a na základě úhrady kurzovného a umožnit objednateli účast na takovém kurzu.
 2. Objednatel je povinen se seznámit s učebním plánem kurzu, nebo zkoušek, popisem kurzu, zkoušek a dalšími informacemi týkajících se osnov, výuky na kurzu a vybavení kurzu, uvedených u každého konkrétního kurzu na stránkách svestkoviczahradnictvi.cz 
 3. Zasláním e-mailu na kurz souhlasí objednatel s uvedeným v bodě 2. této smlouvy a objednatel nemá právo požadovat změnu výše uvedeného dle svých potřeb a požadavků.
 4. Objednatel se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu („kurzovné“) podle aktuálního ceníku.
 5. Kurzy se konají pod vedením Moniky Endtové v některých případech praktické výuky může být v rámci zvýšení kvality a množství výuky přizván další florista (floristé).
 6. Počet účastníků kurzu pro jejich realizaci činí minimálně 3 osoby.

III. Vznik smlouvy

 1. Objednávku účasti na kurzu lze učinit elektronicky, prostřednictvím objednávkového systému na internetových stránkách.
 2. Po zadání objednávky prostřednictvím objednávkového systému na internetových stránkách provozovatele je zaevidování přihlášky potvrzeno obratem na email automatickým systémem provozovatele. Potvrzení objednávky obsahuje výzvu k úhradě kurzu s údaji k provedení platby kurzovného.
 3. Smlouva mezi provozovatelem a objednatelem (dále „smlouva“) nabývá účinnosti, nevyplývá-li ze smlouvy jinak, v okamžiku úhrady peněz na účet provozovatele, a to za podmínek upravených Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů, není-li sjednáno jinak.
 4. Úhradou a vyplněním přihlášky na kurz objednatel potvrzuje, že souhlasí se Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů a objednatel je se seznámen s učebním plánem kurzu, nebo zkoušek, popisem kurzu, zkoušek a dalšími informacemi týkajících se osnov, výuky na kurzu a vybavení kurzu, uvedených u každého konkrétního kurzu na stránkách.

IV. Kurzovné

 1. Objednatel se zavazuje uhradit provozovateli celé kurzovné ve výši stanovené v nabídce provozovatele zveřejněné na internetových stránkách
 2. svestkoviczahradnictvi.cz, platné v době učinění objednávky objednatelem.
 3. Cena kurzu  i  výše zálohy (rezervačního poplatku) na kurz je vždy uvedena u jednotlivých kurzů, na které se objednatel odesláním vyplněné přihlášky přihlašuje.
 4. V případě neuhrazení takto určeného kurzovného nenabývá smlouva účinnosti.
 5. Zákazník se zavazuje uhradit kurzovné bezhotovostním převodem na účet provozovatele.
 6. Není-li kurzovné uhrazeno provozovateli řádně a včas, nevznikají zákazníkovi ani příjemci služeb jakákoli práva ze smlouvy. V takovém případě je provozovatel oprávněn odmítnout zákazníkovi účast na kurzu.
 7. Vyplněním a odesláním přihlášky je objednatel zařazen do evidence zájemců, místo na kurzu se rezervuje až po zaplacení rezervačního poplatku, a to nejpozději měsíc před datem zahájení kurzu.
 8. Výjimku lze domluvit pouze telefonicky na čísle +420 777 570 347

V. Dárkový poukaz, slevy a slevový kupón

 1. Dárkový poukaz může být vystaven na libovolný kurz, nebo na libovolnou částku, kterou si objednatel vybere. Dárkový poukaz může být objednán na konkrétní kurz, nebo na konkrétní částku.
 2. Pro vznik smlouvy v případě objednání kurzu prostřednictvím dárkového poukazu platí přiměřeně ustanovení části III. Vznik smlouvy Smluvních podmínek pro pořádání kurzů.
 3. Třetí osoba objednatel („původní objednatel“) vyplní přihlášku na objednaný kurz: jméno a příjmení účastníka kurzu a do políčka e-mail uvede vlastní e-mailovou adresu, na kterou přijde automatická odpověď o přijetí přihlášky. Do kolonky poznámka uvede: „dárkový poukaz“. Pro vznik smlouvy v případě objednání kurzu prostřednictvím dárkového poukazu platí přiměřeně ustanovení části III. Vznik smlouvy Smluvních podmínek pro pořádání kurzů a to na základě úhrady částky odpovídající hodnotě vystaveného dárkového poukazu ve prospěch provozovatele připsáním na účet provozovatele.
 4. V případě objednání tištěného dárkového poukazu pro třetí osobu, objednatel („původní objednatel“) obdrží dárkový poukaz poštou na adresu uvedenou v přihlášce (dle požadavku objednatele), a to na základě úhrady částky odpovídající hodnotě vystaveného dárkového poukazu ve prospěch provozovatele připsáním na účet provozovatele. Dárkový poukaz bude vystaven dle požadavků objednatele (text, jméno, kurz, místo, částka). V tomto případě se k rezervační poplatku za kurz připočítá za poukaz včetně tisku, balného a poštovného +100 Kč. Poukaz bude zaslán až po obdržení úhrady stanovené částky, nebo za vybraný kurz +100 Kč na uvedenou adresu objednatele.
 5. Dárkový poukaz je také možné vyžádat bezplatně formou zaslání na základě telefonické domluvy jako přílohu e-mailu ve velikém rozlišení, pro další úpravy ze strany objednatele. Pro vznik smlouvy v případě objednání kurzu prostřednictvím dárkového poukazu platí přiměřeně ustanovení části III. Vznik smlouvy Smluvních podmínek pro pořádání kurzů a to na základě úhrady částky odpovídající hodnotě vystaveného dárkového poukazu ve prospěch provozovatele připsáním na účet provozovatele.
 6. Třetí osoba objednatel („původní objednatel“) se zavazuje zajistit, aby byl držitel dárkového poukazu („příjemce služby“) seznámen s povinnostmi účastníka kurzu a aby tyto povinnosti splňoval. Třetí osoba objednatel („původní objednatel“) odpovídá za porušení povinností účastníka kurzu ze strany příjemce služby. Provozovatel se zavazuje umožnit příjemci služby účast na kurzu za podmínek vyplývajících ze Smluvních podmínek pro pořádání kurzů.
 7. Platnost dárkového poukazu trvá do doby uvedené na poukazu. Délka doby platnosti dárkového poukazu je 1 rok od data uzavření smlouvy s třetí osobou objednatel („původní objednatel“) vyplněním a odesláním elektronické přihlášky.
 8. Uplynutím doby platnosti dárkového poukazu zanikají práva příjemce služby i původního objednatele na účast na kurzu a související plnění ze strany provozovatele. V souvislosti s uplynutím doby platnosti dárkového poukazu nemá zákazník ani příjemce služby zejména nárok na využití služeb, jakož
  i nárok na vrácení zaplacené ceny služby.
 9. Dárkové poukazy lze využít na všechny floristické kurzy pořádané Švestkovic zahradnictvím.
 10. Provozovatel je oprávněn podle vlastního uvážení poskytnout jakékoli osobě slevový kupón, kurz zdarma, nebo jiný výhodný bonus. Sleva bude poskytnuta pouze v případě včasného a řádného zaplacení kurzovného sníženého o hodnotu slevy a po akceptaci těchto Smluvních podmínek pro pořádání kurzů.
 11. Použití slevového kupónu zpětně či bez realizace řádné objednávky a zaplacení kurzovného je nepřípustné.
 12. Slevový kupón lze využít pouze pro jednu osobu.
 13. Slevový kupón nelze použít opakovaně.
 14. Při účasti 2 až 3 účastníků z jedné společnosti bude provozovatelem poskytnuta sleva 10% ze základní ceny kurzu.
 15. Při účasti 4 a 5 účastníků z jedné společnosti bude provozovatelem poskytnuta sleva 15% ze základní ceny kurzu.
 16. Při účasti 6 a více účastníků z jedné společnosti bude provozovatelem poskytnuta sleva 20% ze základní ceny kurzu.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Účastníci kurzu jsou povinni po dobu konání kurzu dodržovat pokyny provozovatele a jeho lektora.
 2. Účastník kurzu je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání kurzu.
 3. Účastníci kurzu  jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.
 4. Účast na kurzu pod vlivem drog, nebo omamných látek je na kurzu provozovatele zakázána.
 5. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníky, kteří porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví či pokyny lektora a ty, u kterých lze důvodně předpokládat, že jsou pod vlivem drog nebo omamných látek. V takovém případě nemá účastník kurzu nárok na vrácení kurzovného ani jeho části.
 6. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníka/y, kteří svým nevhodným chováním narušují průběh výuky, neplní pokyny lektora a nespolupracují při výuce. Takový účastník bude vyzván nejdříve k nápravě ústně, po opakovaném narušování výuky, nebo nerespektování požadavků lektora bude upozorněn písemně a následně při dalším porušování z kurzu vyloučen, bez nároku na vrácení kurzovného nebo jeho části.
 7. Účastník kurzu je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování kurzu. Účastník kurzu prohlašuje, že je, stejně jako příjemce služby, zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování kurzu.
 8. Účastník kurzu či příjemce služby je povinen před zahájením kurzu informovat lektora o případných zdravotních omezeních (alergie apod.), kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu.
 9. Provozovatel neručí za věci účastníků kurzu či příjemce služby přinesené do provozovny nebo na jiné místo konání akce pořádané provozovatelem.
 10. Provozovatel kurzu se zavazuje vést kurz dle jeho popisu, uvedeného na stránkách svestkoviczahradnictvi.cz a poskytnout objednatelům kurzu studijní a pracovní pomůcky a nářadí a vše potřebné k výuce daného konkrétního kurzu. Po ukončení kurzu vystavit a předat účastníkům kurzu certifikát.
 11. Provozovatel zajistí, aby každý účastník kurzu v praktické výuce obdržel pracovní pomůcky, nářadí a ochranný oděv pro práci na kurzu.
 12. Provozovatel kurzu obeznámí účastníky kurzu s pravidly bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště upozorní na nutnost dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.
 13. Provozovatel kurzu zabezpečí možnost přístupu do výukových prostor všem účastníkům kurzu 30 minut před zahájením kurzu.

VII. Zrušení kurzu ze strany provozovatele a zrušení účasti na kurzu

 1. Provozovatel je oprávněn, s čímž objednatel souhlasí, kdykoliv zrušit konání kurzu a to zejména v těchto případech:
  1. kurz není obsazen minimálně třemi osobami;
  2. lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiného závažného důvodu zajistit vedení kurzu;
  3. konání kurzu bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie v provozovně, vyšší moc).
 2. V případě, že ze strany dodavatele kurzu (Švestkovic zahradnictvi s.r.o.) dojte ke změně termínu kurzu, nebo zrušení kurzu, úhrada kurzovného – záloha je vratná. Poplatek se zašle zpět na účet objednatele bankovním převodem. O tomto je objednatel kurzu informován e-mailem a vyzván k zaslání čísla účtu, na který se poplatek zasílá obratem zpět.
 3. Objednatel, či příjemce služby má v těchto případech nárok na výběr nového termínu konání kurzu, či může požadovat navrácení kurzovného, které uhradil v plné výši.
 4. Objednatel, či příjemce služby může svou účast na kurzu zrušit, případně přehlásit na jiný termín, nejpozději měsíc před termínem konání kurzu, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak, a to telefonicky, nebo odesláním e-mailu na adresu info@svestkoviczahradnictvi.cz
 5. V případě, že objednatel nemůže na kurz nastoupit ze zdravotních důvodů a předloží kopii dokladu od lékaře, může si zvolit náhradní termín objednaného kurzu, nebo jiný kurz, nejdéle do 1 roku od data podání přihlášky.
 6. Při stornováním přihlášky ze strany objednatele po termínu uzávěrky kurzů (měsíc před zahájením kurzu) je záloha (kurzovné) nevratná. V tomto případě je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek v plné výši zálohy za kurz, na který mu vzniká nárok v této paušální částce. Storno poplatek představuje paušální plnění včetně případné náhrady škody bez přímé souvislosti s jakoukoliv službou poskytovanou za protiplnění.
 7. Je možné objednat na kurz místo objednatele náhradní osobu, v tomto případě se záloha kompenzuje (převede se na nového objednatele).
 8. V případě, že má účastník kurzu jakékoliv dotazy, výhrady ohledně plnění kurzu ze strany provozovatele, je povinen o tomto informovat provozovatele osobně a včas, „bez zbytečného odkladu“ a vyžádat si případné vysvětlení, nebo nápravu. Na jakékoliv reklamace bez předchozího postupu a zejména až v době, blížící se ukončení kurzu nebude brán ze strany provozovatele ohled.
 9. Nedostaví-li se objednatel kurzu či příjemce služby bez omluvy a nezruší účast na kurzu podle této části VII. Zrušení kurzu ze strany provozovatele a zrušení účasti na kurzu dle smluvních podmínek pro pořádání kurzů, je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek v plné výši kurzovného, na který mu vzniká nárok v této paušální částce. Storno poplatek představuje paušální plnění včetně případné náhrady škody bez přímé souvislosti s jakoukoliv službou poskytovanou za protiplnění.
 10. Od smlouvy může objednatel odstoupit, jen jestliže je to stanoveno v zákoně nebo ve Smluvních podmínkách pro pořádání kurzů.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Vyplněním a odesláním elektronické přihlášky na vybraný kurz objednavatel, či příjemce služby uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovateli souhlas se zpracováním údajů, uvedených v přihlášce za účelem zařazení do databáze klientů a zasílání informací o nabídkách provozovatele po dobu trvání podnikání provozovatele.
 2. Udělení souhlasu je dobrovolné. Poskytnuté údaje nebudou zpracován prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělen na dobu do jeho odvolání. Souhlas lze kdykoli odvolat e-mailem na info@svestkoviczahradnictvi.cz, nebo telefonicky na tel.: +420 777 570 347
 3. Objednatel, účastník kurzu či příjemce služby souhlasí s pořízením obrazových a zvukových záznamů v průběhu kurzu. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách provozovatele, Facebooku, You Tube, či v jiných obchodních materiálech. Zákazníkovi v souvislosti s tím nevzniká žádný nárok na odměnu.
 4. Veškeré texty, ilustrace, grafika a fotografie obsažené v materiálech a na internetových stránkách a dalších, prezentované na kurzech podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele.
 5. Objednatel či příjemce služby je povinen neprodleně oznámit provozovateli jakékoliv změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.
 6. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 7. Provozovatel je oprávněn podle vlastního uvážení doplňovat a aktualizovat tyto všeobecné obchodní podmínky pro pořádání kurzů. O takovéto změně provozovatel informuje druhou smluvní stranu nejpozději 10 dnů před účinností změn. Druhá smluvní strana může do 10 dnů ode dne oznámení těchto změn vyjádřit nesouhlas se změnou smluvních podmínek, v opačném případě se doplněné či aktualizované Smluvní podmínky pro pořádání kurzů aplikují na smluvní vztah mezi smluvními stranami. V případě nesouhlasu se změnou smluvních podmínek pro pořádání kurzů je druhá smluvní strana oprávněna do 10 dnů ode dne oznámení změn od smlouvy odstoupit.
 8. Tyto podrobné všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1. ledna 2022 a jsou v souladu se stručnými smluvními podmínkami.

V případě jakéhokoliv dotazu k výše uvedenému textu kontaktujte prosím provozovatele:

info@svestkoviczahradnictvi.cz

tel.: +420 777 570 347

Přejít nahoru